نمایش نامهشماره : 226447
تاریخ : 1393/12/02
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 38 - در راستای اجرای مواد 13و 38 قانون کار و اجرای هر چه بهتر دستورالعمل شماره 36
توضیحات :
دستورالعمل فوق براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید جهت رسیدگی دقیق در مراجع حل اختلاف مراجعه شود به نامه شماره 195981