نمایش نامهشماره : 226443
تاریخ : 1393/12/02
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مدت
چکیده :
رانندگان به اقتضای شغل آنان حمل بار یا مسافر از مبدا تا مقصد هستند مشمول مزایای ماموریت نخواهند بود مگر عرف باشد که ماموریت دریافت نمایند.
توضیحات :
توضیح ندارد!