نمایش نامهشماره : 241121
تاریخ : 1393/12/20
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
به استناد ماده 62 آیین دادرسی کار طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و به هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت بردارند از جمله گزارش تحقیق و طرح طبقه بندی مشاغل مصوب .
توضیحات :
توضیح ندارد!