نمایش نامهشماره : 242496
تاریخ : 1393/12/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
وظایف حوزه روابط کار و جبران خدمت و دادرسی به دلیل ماهیت حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!