نمایش نامهشماره : 242626
تاریخ : 1393/12/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعطیلات و مرخصی ها
چکیده :
تلاقی مرخصی استحقاقی و یا بدون حقوق با ایام حبس اعطای مرخصی استحقاقی بیش از قانون کار مانعی ندارد در صورت توافق کارفرما .
توضیحات :
توضیح ندارد!