نمایش نامهشماره : 242632
تاریخ : 1393/12/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
شرکت مخابرات و مزایای پایان کار کارکنان آن.
توضیحات :
توضیح ندارد!