نمایش نامهشماره : 243488
تاریخ : 1393/12/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعطیلات و مرخصی ها
چکیده :
طریقه عمل کردن طبق ماده 17 آیین دادرسی کار و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب - نظر دیوان عالی کشور
توضیحات :
توضیح ندارد!