نمایش نامهشماره : 245049
تاریخ : 1393/12/26
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
در رای اصلاحی باید مهلت اعتراض ذکر شود و رای اصلاحی قابل تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی حسب مورد می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!