نمایش نامهشماره : 245123
تاریخ : 1393/12/26
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
تذکر در مورد بند 2 ماده 723 ایین دادرسی کار .
توضیحات :
توضیح ندارد!