نمایش نامهشماره : 245748
تاریخ : 1393/12/26
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
کارکنان سازمان نظام دامپزشکی مشمول قانون کار هستند مگر مدارکی دال بر خروج از دایره شمول قانون کار ارائه دهند .
توضیحات :
توضیح ندارد!