نمایش نامهشماره : 246662
تاریخ : 1393/12/27
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
مرجع صادر کننده بعد از صدور رای مجاز به بررسی مجدد پرونده نمی باشد ، مگر آن که درمرحله اجرای رای ، مرجع اجرا کننده رای خواستار تفسیر رای صادر شده شود که در این صورت نیز تفسیر رای نباید موجب تغییر مفاد رای یا تغییر در ماهیت رای شود.
توضیحات :
توضیح ندارد!