نمایش نامهشماره : 227031
تاریخ : 1393/12/03
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
مفاد 2، 3و7 قانون کار در مورد کار تابع و قراردادهای کار و پیمانکاری .
توضیحات :
توضیح ندارد!