نمایش نامهشماره : 228167
تاریخ : 1393/12/04
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
شرایط کار زنان
چکیده :
حفظ امنیت شغلی کارگران زن -درصورت تعطیلی کارگاه طبق قواعد عام عمل خواهد شد و چنانچه کارگر زن با توافق قطع رابطه کاری نماید ملاک عمل خواهد بود.
توضیحات :
توضیح ندارد!