نمایش نامهشماره : 228495
تاریخ : 1393/12/04
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
در تمام مواردی که که مالکیت کارگاه اعم از عین یا منفعت به ثالث منتقل می گردد -اعم از اینکه به اختیار کارفرما باشد و یا در راستای اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی باشد- اعمال مفاد ماد 12 قانون کار ضروری خواهد بود و انتقال گیرنده قایم مقام حقوق و تعهدات کارفرمای قبلی خواهد بود .
توضیحات :
توضیح ندارد!