نمایش نامهشماره : 124700
تاریخ : 1393/12/05
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
بخشنامه شماره 134700مورخ پنجم بهمن ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان خرید خدمتی به پیمانی و ...
توضیحات :
توضیح ندارد!