نمایش نامهشماره : 230172
تاریخ : 1393/12/06
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
قواعد مربوط به صلاحیت محلی عطف به ماسبق نمی شود مگر در مورد عدم اجرای رای بازگشت بکار خواهان ارائه دادخواست نماید این امر به منزله دعوا جدید میباشد و آخرین محل کار ایشان مبنای ارائه دادخواست خواهد بود.
توضیحات :
توضیح ندارد!