نمایش نامهشماره : 231303
تاریخ : 1393/12/09
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خدمات رفاهی کارگران
چکیده :
دستور توقف اجرای دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کار توسط دیوان عدالت اداری تا تعیین تکلیف .
توضیحات :
توضیح ندارد!