نمایش نامهشماره : 31998
تاریخ : 1393/02/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
برخورداری از حق اولاد بالای سن هجده سال طبق مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی .
توضیحات :
توضیح ندارد!