نمایش نامهشماره : 35515
تاریخ : 1393/02/30
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل قسمتی از مزد می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!