نمایش نامه



شماره : 36645
تاریخ : 1393/02/31
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعلیق قرارداد کار
چکیده :
فسخ قراردادکار کارگر به دلیل محکومیت کیفری - مفهوم مخالف ماده 17 قانون کار
توضیحات :
توضیح ندارد!