نمایش نامهشماره : 45116
تاریخ : 1393/03/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
تبصره ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - تعریف کارگاه آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و شمول قانون کار به آن ها.
توضیحات :
توضیح ندارد!