نمایش نامهشماره : 45134
تاریخ : 1393/03/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
در خصوص افزایش دستمزد خبازان .
توضیحات :
توضیح ندارد!