نمایش نامهشماره : 49517
تاریخ : 1393/03/19
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
شرایط کار زنان
چکیده :
ممنوع بودن اخراج کارگران زن پس از مرخصی زایمان - تا پایان دو سالگی کودک .
توضیحات :
دستورالعمل فوق بر اسا دادنامه شماره 482 مورخ بیست و چهار مرداد سال نود و شش هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.