نمایش نامهشماره : 51652
تاریخ : 1393/03/21
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
تمام وجوهی که برای ترمیم مزد به استثناء حق جذب به کارگر پرداخت می شود مبنای محاسبه مزایای پایان کار و مزد مرخصی طبق دستورالعمل شماره 3 تمام پرداخت هایی که در روز کارکرد به کارگر پرداخت می شود به استثنای مزایای نقدی و غیر نقدی که مستلزم حضور در کارگاه باشد مانند هزینه ناهار .
توضیحات :
توضیح ندارد!