نمایش نامهشماره : 50123
تاریخ : 1393/03/21
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
مبنای محاسبه مزایای پایان کار طبق ماده 24 قانون کار آخرین حقوق پرداختی می باشد.
توضیحات :
توضیح ندارد!