نمایش نامهشماره : 52118
تاریخ : 1393/03/21
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
اعمال افزایشات مزدی مصوب شورای عالی کار بر مبلغ حق جذب و لحاظ نمودن تبعات مزدی الزامی نیست مگر عرف کارگاه باشد.
توضیحات :
توضیح ندارد!