نمایش نامهشماره : 77401
تاریخ : 1393/03/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
به استناد ماده 97 آیین دادرسی کار ارجاع پرونده به کارشناسی و پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط مرجع رسیدگی کننده است .
توضیحات :
توضیح ندارد!