نمایش نامهشماره : 55817
تاریخ : 1393/03/27
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
امین اموال مشمول قانون کار نخواهد بود.
توضیحات :
توضیح ندارد!