نمایش نامهشماره : 57065
تاریخ : 1393/03/31
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارکنان دستگاه های اجرایی با آن دستگاه ها در ارتباط با دعاوی و مطالبات زمان حاکمیت قانون کار مراجع حل اختلاف قانون کار می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!