نمایش نامهشماره : 68727
تاریخ : 1393/04/14
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مخابرات و عودت به کار آنان و پرداخت مزایای پایان کار .
توضیحات :
توضیح ندارد!