نمایش نامهشماره : 69688
تاریخ : 1393/04/15
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعطیلات و مرخصی ها
چکیده :
استفاده از مرخصی تشویقی پدران در هنگام بدو تولد فرزند .
توضیحات :
توضیح ندارد!