نمایش نامهشماره : 70060
تاریخ : 1393/04/15
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
اشتباه در پرداختی مزد اضافه کار - احتساب حق جذب- به استناد بند ج ماده 45 قابل برداشت از مزد کارگر می باشد البته به محض اطلاع از تحقق اشتباه و در صورت پرداخت مداوم به منزله موافقت با پرداخت .
توضیحات :
توضیح ندارد!