نمایش نامهشماره : 71430
تاریخ : 1393/04/17
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
پس از صدور قرار رد دعوی که دعوی به خوانده ارتباط ندارد طرح دعوی علیه کارفرمای جدید بلامانع است .
توضیحات :
توضیح ندارد!