نمایش نامهشماره : 74453
تاریخ : 1393/04/21
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مدت
چکیده :
روش محاسبه مزد اضافه کاری در روز جمعه .
توضیحات :
توضیح ندارد!