نمایش نامهشماره : 76668
تاریخ : 1393/04/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
به کا رگماردن زندانیان به کار باید قانون کار رعایت گردد.
توضیحات :
توضیح ندارد!