نمایش نامهشماره : 63566
تاریخ : 1393/04/08
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
در صورت اعتراض طرفین دعوی به نظر کارشناسی مرجع با استدلال از پذیرش یا عدم پذیرش نظر کارشناسی، پرونده را می تواند مجددا قرار کارشناسی صادر نماید.
توضیحات :
توضیح ندارد!