نمایش نامهشماره : 91744
تاریخ : 1393/05/18
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
شرایط شمولیت قانون کار بر کارکنان دستگا ههای اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری.
توضیحات :
توضیح ندارد!