نمایش نامهشماره : 100697
تاریخ : 1393/05/28
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
شرایط کار زنان
چکیده :
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر جز در مواردی که در خود قانون استثنا شده است در خصوص مشمولان قانون کار الزامی است از جمله فرصت شیردهی برای مادران دارای دو فرزند دوقلو و بالاتر به میزان دو ساعت در روز.
توضیحات :
توضیح ندارد!