نمایش نامهشماره : 83996
تاریخ : 1393/05/04
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
عدم پرداخت مزایای پایان کار به کارگران دارای قراردادکار مدت موقت کمتر از یکسال قانون رفع برخی از موانع تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام -پیرو نامه شماره 116562 ودستورالعمل شماره 41 روابط کار -<br />
توضیحات :
توضیح ندارد!