نمایش نامهشماره : 84207
تاریخ : 1393/05/04
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
گنجاندن پرداخت حق الزحمه حداکثر یک هفته بعد از پرداخت توسط کارفرمای اصلی توسط پیمانکار شرط باطل است.
توضیحات :
توضیح ندارد!