نمایش نامهشماره : 84358
تاریخ : 1393/05/04
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
پرداخت مزایای پایان کار تا بیست دی ماه، یک هزار و سیصدو نودو دو به کارگران قراردادی که طبق قانون برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب مجمه تشخیص مصلحت نظام .
توضیحات :
توضیح ندارد!