نمایش نامهشماره : 84766
تاریخ : 1393/05/05
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
دهیاری ها مشمول قانون کار می باشند.
توضیحات :
توضیح ندارد!