نمایش نامهشماره : 84857
تاریخ : 1393/05/05
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
بر اساس ماده 22 آیین دادرسی کار طرفین دعوی بیش از یک نفر اجازه معرفی نماینده را ندارند.
توضیحات :
توضیح ندارد!