نمایش نامهشماره : 85701
تاریخ : 1393/05/05
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 37 - ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف کار - تنظیم و تدوین نمونه برگ های رسیدگی موضوع ماده مزبور
توضیحات :
توضیح ندارد!