نمایش نامهشماره : 103436
تاریخ : 1393/06/02
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خدمات رفاهی کارگران
چکیده :
در صورت پرداخت چهار درصد سخت و زیان آور توسط کارگر استرداد مبلغ مذکور در صلاحیت مراجع حل اختلاف طبق ماده 148 می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!