نمایش نامهشماره : 117593
تاریخ : 1393/06/22
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
شخصی بودن انجام کار، تبعیت حقوقی (دستوری) و تبعیت اقتصادی از عناصر و ارکان کار تابع می باشد و صرف تعلق وسیله نقلیه به مربی موجب سلب عنوان کارگر نخواهد شد-مربیان آموزشگاه ها ی رانندگی .
توضیحات :
توضیح ندارد!