نمایش نامهشماره : 119821
تاریخ : 1393/06/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
تمییز قراردادهای کار موضوع قانون کار از سایر قراردادهای مشابه ( قراردادپیمانکاری و سایر متعهد به نتیجه می باشند ولیکن قراردادها کار موضوع تعهد کارگر تحت نظر و دستور کارفرما و به صورت شخصی انجام می شود.
توضیحات :
توضیح ندارد!