نمایش نامهشماره : 122503
تاریخ : 1393/06/29
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعطیلات و مرخصی ها
چکیده :
چنانچه کارگر در بخش دولتی شاغل بوده و بیش از نه روز طبق قانون حاکم مرخصی ذخیره نموده است بعد از شمولیت قانون کار به قوت خود باقی است و چنانچه مبالغی بابت مزد مرخصی پرداخت شده باشد علی الحساب تلقی می گردد .
توضیحات :
توضیح ندارد!