نمایش نامهشماره : 123133
تاریخ : 1393/06/30
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب بیست خرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو رفع محدودیت مقرر در ماده 86 قانون تامین اجتماعی به تمامی کارکنان شاغل در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولین قانون کار شامل می شود.
توضیحات :
توضیح ندارد!