نمایش نامهشماره : 123328
تاریخ : 1393/06/30
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
گنجاندن حق استعفا در قراردادکار مدت موقت صحیح می باشد، در صورت ادامه کار کارگر بعد از اتمام قراردادکار تمدید ضمنی تلقی می گردد و در صورت ترک کار در قراردادکار مزایای پایان کار تعلق نمی گیرد.
توضیحات :
توضیح ندارد!